Search form

Mák 10:32

Yesu arɛm ndɔŋ anɛ ajwi ɛ́rát bɛ chɔŋ mángwáy yi

(Mt 20.17-19; Lk 18.31-34)

32Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi báfa báre ko bɛrɔŋ Yerúsalɛm, yi ambɨ, bɔ́ ansɛm. Mmʉɛt agú baghɔkɔ́ bhi nɛ bɛcháy bɛ́kɛm bo abhɛn bákòŋo bhɔ. Apɛt asɔt baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay nɛpak abho bɛghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari ntá yi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index