Search form

Mák 10:33

33“Ghók ká, sɛ́rɔ̀ŋ nɔ chi Yerúsalɛm, nɛ mpok sɛ́gháká arɛ́, chɔŋ mánti Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, mánsɔt yi mamfyɛ amɔ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ ntá batɔŋ ɛbhé Moses, mándɛm bɛ mangway yi, mámfyɛ yi amɔ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index