Search form

Mák 10:34

34Chɔŋ mánjɔkɔ yi, mámpati batíɛ́ yi amʉɛt, mándɛn yi nɛ ɛ́kpá nɛ mángwáy yi. Kɛ ɛ́ghaka nɔkɔ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index