Search form

Mák 10:35

Yesu yi bɛ mǔnti abhɔŋ bɛbhak mǔbɛtok

(Mt 20.20-28)

35Jems nɛ Jɔ̌n, bɔ̌ Sɛbɛdi bárɔ́k ntá Yesu bárɛm bɛ, “Ntɔŋ, sɛ́yàŋ bɛ ɔ́nkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́nɨkmʉɛt bɛ ɔ́nkʉ ntá yɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index