Search form

Mák 10:37

37Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Kʉ ɛnyu ɛnɛ́ bɛsɛ sɛ́chɔkɔ nɛ wɔ, amɔt ɛbhé awɔ́nɛm, achák ɛbhé awɔ́ghɔ mpok ɔ́bhak ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛyɛ nɛ kɛnókó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index