Search form

Mák 10:38

38Kɛ Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎyàŋ nkʉ ntá yɛka. Bǎkwáy bɛka mɛnyu nkɔ́p ɛsɔŋɔri anɛ mbɔ́ŋɔ́ mɛ́nyú? Chɔŋ mǎnkwáy bɛká bɛ́gu ɛnyu nɛwú ɛnɛn mbɔ́ŋɔ́ bɛgu?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index