Search form

Mák 10:39

39Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́kwày bɛkʉ nɔ.” Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Tɛtɛp chɔŋ mǎnka ɛnyǔ ɛsɔŋɔri ɛnɛ mɛ̌ghɔ nɛ mǎngu ɛnyǔ nɛwú ɛnɛn mɛ̌gù,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index