Search form

Mák 10:4

4Bákɛ́mɛ bɛ, “Moses arɛm bɛ mmu ǎkwáy bɛrɔ ngɔrɛ́ ywi mbák achyɛ́ yi ɛkáti ɛnɛ́ awáy nɛbhay?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index