Search form

Mák 10:40

40kɛ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ bɛyap bo abhɛn bábhɔŋɔ bɛchɔkɔ ɛbhé awɔ́nɛm ɛya nɛ abhɛn bábhɔŋɔ bɛchɔkɔ ɛbhé awɔghɔ. Mandɛm kɛ áchyɛ bɛbhak ɛbhɔ ntá bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛbhak arɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index