Search form

Mák 10:41

41Baghɔk Yesu báchák bati byo bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Jems nɛ Jɔ̌n bárɛ́mɛ́, bábhó bɛběntɨ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index