Search form

Mák 10:42

42Yesu abhɨŋɨ bɔ́ mankɛm arɛm bɛ, “Bǎrɨŋɨ bɛ, ntá bǒ mmɨk, bo abhɛn básɔt bɛ báchí bafɔ, bábhɔŋ bɛyǎ bɛtaŋ amfay bǒbhap, nɛ bǒbati básɔ̀t bɛyǎ bɛtaŋ bɛkʉ bǒbhap mangok bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index