Search form

Mák 10:43

43Kɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛbhak ɛnyu yɔ ndǔ nkwɔ ywɛka. Mmu anɛ áyàŋ bɛbhak mǔngo ywɛka, abhɔŋ bɛbhak mǔbɛtok ywɛka,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index