Search form

Mák 10:45

45Yɛ̌ chi Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, mbɨ́kɨ́ twɔ bɛ bo mántók mɛ. Ntwɔ chi bɛbhak mǔbɛtok nɛ bɛchyɛ nɛpɛ́m ɛnɛ ndu bɛku bɛyǎ bhó mfɛ́rɛ́ bhɔ ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index