Search form

Mák 10:46

Yesu abú Batímaɔs, nnɛ́mámɨ́k ɛtɔk Jɛríko

(Mt 20.29-34; Lk 18.35-43)

46Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi báchwɔp Jɛríko. Ɛnɛ́ bɔ́ bárɔ́ Jɛríko bɛ́rɔŋ, ngɛ́mtay bho bare koŋo bhɔ́ ansɛm. Nnɛ́mámɨk amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ Batímaɔs, mmɔ́ Timáyɔs, abhak nɛpaká mbi chɔ́kɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index