Search form

Mák 10:47

47Ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu anɛ Násárɛt kɛ áfʉɛ̀t, abho bɛbɨk bɛ, “Yesu! Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ mɛ ntínso!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index