Search form

Mák 10:48

48Bɛyǎ bo báre sayti yi bɛ ánchɔ́kɔ́ kpák. Kɛ akpɨk are bɨk nɛ ɛyɔŋ amfay bɛ, “Mmɔ̌ Mfɔ Debhít, ghɔ́ mɛ ntínso!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index