Search form

Mák 10:5

5Yesu aghati bhɔ bɛ, “Chí ɛ̌ti nɛtaŋántɨ ɛnɛka kɛ Moses áchyɛ́ nyaka bhe ɛbhé ɛnɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index