Search form

Mák 10:51

51Yesu abhɛ́p yi bɛ, “Ɔ̌yáŋ mɛ nkʉ́ wɔ yi?” Nnɛ́mámɨk wu akɛmɛ Yesu bɛ, “Acha, nchí yaŋ bɛ mpɛt ngɔ́ mbaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index