Search form

Mák 10:52

52Yesu arɛm yɛ ntá yi bɛ, “Gurɛ́, nɛka ɛnɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ.” Tɛ́mté wu, abho bɛghɔ mbaŋ, nɛ abho bɛ́kóŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index