Search form

Mák 10:7

7Ɛ̌ti yɔ, ‘Mbakanɛm abhɔŋ bɛ́rɔ́ ɛtayi nɛ máyi, ambat mmʉɛt nɛ ngɔrɛ́ ywi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index