Search form

Mák 10:9

9Mmu ákɛ́ fyɛ yɛ ákɔ́rɛ́ nɛntɨ bo abhɛn Mandɛm áchɛ́mtí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index