Search form

Mák 11

Yesu achwe Yerúsalɛm mbɔ Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ mɛnkɛm

(Mt 21.1-11; Lk 19.28-40; Jn 12.12-19)

1Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bákɔ́ baghaka ndǔ bɔ̌bɛtɔk Bɛtfágɛ nɛ Bɛ́tani ndǔ Njiɛ Mɛnok Ólif, kɛkwɔt Yerúsalɛm. Ató baghɔkɔ́ bhi bati apay ambɨ. 2Aghati bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká ndǔ mɔ́tɔk anɛ achi afɔ ambɨ. Nɛchwe anɛ bǎchwe arɛ́, chɔŋ mǎngɔ mɔ́mpɔŋɔ batu sɛsɛ́t, anɛ yɛ̌ mmu abhɨkɨre kɔ nɛ yɔ́. Kaŋarí ká, twɔ́ nɛ yɔ́. 3Mbák mmú ámbɛ́p bhe ntí anɛ bǎkàŋari yɔ́, ghatí ká yí bɛ, ‘Acha kɛ áyàŋ yɔ, nɛ chɔŋ antó mántwɔ mánkɛmɛ yɔ́ tɛ́mté.’” 4Báfa bárɔk, bághɔ mɔ́mpɔŋɔ batu wu sɛsɛ́t nɛfí ɛkɛt, nɛ́kú mbi. Bábho bɛ́kaŋarí yɔ. 5Ɛ́nɛ́ bákàŋari mɔ́mpɔŋɔ batu wu, bo abhɛn báchí arɛ téé bábhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎkàŋari mɔ́mpɔŋɔ batu wu?” 6Baghɔk Yesu bágháti bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́ mpok yi átó bhɔ. Bárɔ́ yɛ bɔ mándɔk nɛ mɔ́mpɔŋɔ batu. 7Básɔt yɔ bárɔ́k ntá Yesu. Básɔ́t ndɛn mfǎmʉɛt yap básɔbhɛri mɔ́mpɔŋɔ batu wu, Yesu achɔkɔ amfay. 8Bo abhɛn bachi arɛ́, báfɛ́rɛ ndɛn mfǎmʉɛt ɛyap baghay ambi. Báchák báré kpɔt bɛ́wuɔ́kɛ́ndé mángay nɔkɔ ndǔ mbi anɛ yí áfʉɛ̀t arɛ. Báchák báré kpɔti kɛfɛ́bhɛ́ ɛkɛn kɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛyé mángay nɔkɔ ambi. 9Ndu bárɔ̀ŋ, bo abhɛn báchi ambɨ nɛ abhɛn báchi ansɛm báre bɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɛ́mbɨ́tí Mandɛm mfay! Mandɛm ánjɛ́t mmu anɛ átwɔ̀ ndǔ nnyɛ́n Acha! 10Mandɛm ánjɛ́t kɛfɔ ɛtayɛsɛ Debhít ɛkɛn kɛ́twɔ̀! Sɛ́mbɨ́tí Mandɛm mfay!”

11Nɛchwe yí áchwé Yerúsalɛm, arɔk amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, abyo yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ mpok ǎfʉɛt, asɔt baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ ápay bárɔk ndu mɔ́tɔk Bɛ́tani.

Yesu akʉ ɛnɔk ɛnɛ babhɨŋɨ bɛ́ Fig ɛkuri

(Mt 21.18-19)

12Nɛ́yi nɔkɔ, ɛnɛ́ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ Bɛ́tani bápɛtnsɛm, nsay akɛ́m Yesu. 13Aghɔ́ ɛnɔk fig nɛkɔ nɛsiɛ nɛ bɛyé arɛ́ gɛbhɛɛɛ, arɔk bɛyɨŋɨ mbák ǎkway bɛ́ghɔ yɛ̌ sɛpɛmɛ́nɔk arɛ. Aghaka nɔkɔ arɛ́, akɛ ghɔ́ yɛ̌nyɨŋ ɛbhɨkɨ fʉɛt chi bɛyé, mbɔnyunɛ mpok mɛnɔk fig mɛ́nyù kɛpɛm abhɨkɨ re ghaka nyaka. 14Yesu arɛm ntá ɛnɔk ɛyɔ bɛ, “Bɛbho ɛchɔŋ, ɔpú pɛrɛ nyu kɛpɛm.” Baghɔk abhi bághok ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́.

Yesu achwe amɛm ɛkɛrákap Mandɛm abók bakɔ̌siɛ

(Mt 21.12-17; Lk 19.45-48; Jn 2.13-22)

15Baghaka nɔkɔ Yerúsalɛm, Yesu arɔk achwe amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Abók bakɔ̌siɛ nɛ bo abhɛn bákù mɛnyɨŋ. Atakati bɛ́fɛ́mɛ́ bo abhɛn bákɔ̀ ɛsiɛ bakáp bɛwupsi. Atakati nkwɔ́ mɛnɔk bo abhɛn bátì bɛbhóŋó, 16nɛ akɛka bɛ́ yɛ̌ mmu ámpɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ámfʉɛt amɛm ɛkɛrákap Mandɛm ndu áyàŋ mbǐ mbɨŋ. 17Are tɔ́ŋ yɛ bho andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Pú basɨ́ŋ Mandɛm arɛm bɛ, ‘Ɛkɛt ɛya ɛ́bhɔŋ bɛbhak chi ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ntá bo bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm’, kɛ bǎyíbhírí yɔ́ ɛ́rɔp chi ɛkɛt ɛnɛ́ baghɛ́p bábhɛ̀sɛ arɛ!” 18Bǒbati bachiǎkap Mandɛm, nɛ batɔŋ ɛbhé Moses bághok nɔkɔ nɔ, báre yáŋ mbi bɛway yi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ mbɔnyunɛ báchày nyaka ngɛ́mtay bo abhɛn báchi arɛ, nɛ ntí bɛ́ bǒbhɔ bachi nyaka maknkay tontó ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu átɔ̀ŋ. 19Ɛ́gháka nɔkɔ beku, Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ́ ɛtɔk ɛgho báfú.

Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛnɔk Fig ɛnɛ ɛkuri ɛ́tɔ̀ŋ bhɛsɛ

(Mt 21.20-22)

20Běti, ɛnɛ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi báfʉɛ̀t bɛpɛtnsɛm, bághɔ ɛnɔk fig ɛnɛ́ Yesu arɛmɛ bɛ́ ɛpu pɛrɛ kwáy mɛ́nyu kɛpɛm, ndu ɛ́náŋ ɛ́gú tɛ nɛ bakaŋ. 21Píta atɨ́k nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Yesu árɛ́mɛ́ ntá ɛnɔk fig ɛyɔ, arɛm bɛ, “Acha, yɨŋɨ́! Ɛnɔk ɛnɛ́ ɔ́rɛ́mɛ́ bɛ ɛpu kwáy mɛnyu kɛpɛm ɛ́gu.” 22Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Bɔ́ŋ ká nɛka nɛ Mandɛm. 23Nchí ghati bhe bɛ, yɛ̌ agha anɛ ághàti njiɛ bɛ, ‘Fǎ fá dɔ́k kwɛ́n awu amɛm manyu,’ nɛ yí kɛ makati ndǔ ntɨ ɛni kɛ anoko bɛ Mandɛm ǎkʉ nɔ ntá yi, Mandɛm ǎkʉ yɔ ntá yi mbɔnyunɛ abhɨ́kɨ́ makati bɛ Mandɛm ǎkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi arɛmɛ ɛmfakari. 24Nchí ghati yɛ bhe bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mǎnɨkmʉɛt bɛ Mandɛm anchyɛ bhe, nokó ká bɛ mǎnaŋ bǎbhɔŋ yɔ́ nɛ chɔŋ mǎmbɔŋ yɔ tɛtɛp. 25-26Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mmǔ ywɛka ánɨ̀kmʉɛt, ámfóŋórí yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ́ yi bɛbʉ́. Mbák bǎkʉ̀ nɔ, chɔŋ Ɛtayɛka Mmu achi amfay ámfoŋori be nkwɔ́.”

Bábhɛ́p Yesu ɛbhak ɛnɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́fú

(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)

27Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bápɛtnsɛm Yerúsalɛm. Ɛnɛ́ Yesu ákɔ̀ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Moses nɛ bǒbati ɛtɔk bárɔ́k, 28bábhɛp yi bɛ, “Ntɨkɨ bɛtaŋ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ ɔ́kʉ̀? Agha áchyɛ́ wɔ bɛtaŋ ɛbhɔ?” 29Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mɛ nkwɔ́ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ bɛbhɛp be. Mbák mǎnkɛ́mɛ́ mɛ yɔ, chɔŋ mɛ nkwɔ ngati bhe mmu anɛ áchyɛ́ mɛ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀.” 30Ghatí ká mɛ, “Agha áchyɛ́ nyaka Jɔ̌n Njwiti bɛtaŋ bɛjwiti bho? Mandɛm kɛ chí bǒ mmɨk?” 31Báre kɛm ɛpʉ́ítí nɛ batɨ bɛ, “Chɔŋ sɛ́ndɛm bɛ yi? Mbák sɛ́ndɛm bɛ bɛtaŋ ɛbhɛn Jɔ̌n bɛ́fú nyaka ntá Mandɛm, ǎbhɛ́p bhɛsɛ bɛ, ‘Kɛ ndaká yí bǎbhɨ́kɨ́ noko ɛyɔŋ ɛyi?’ 32Kɛ chɔŋ sɛ́ndɛm bɛ yi? Sɛ́ndɛ́m bɛ, ‘Bɛ́fǔ nyaka ntá nkwǎ?’ Bápú kway nyaka bɛrɛm ɛnyu ɛyɔ ndu báchày ngɛ́mtáy bo abhɛn báchí arɛ́ mbɔnyunɛ bɔ́ mankɛm mánoko nyaka sayri bɛ Jɔ̌n achi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.” 33Ɛkʉ bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ.” Yesu aghati bhɔ bɛ, “Mɛ nkwɔ́ mpú ghati yɛ bhe mmu anɛ áchyɛ́ mɛ́ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ́ mɛ̌kʉ̀.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index