Search form

Mák 11:1

Yesu achwe Yerúsalɛm mbɔ Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ mɛnkɛm

(Mt 21.1-11; Lk 19.28-40; Jn 12.12-19)

1Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bákɔ́ baghaka ndǔ bɔ̌bɛtɔk Bɛtfágɛ nɛ Bɛ́tani ndǔ Njiɛ Mɛnok Ólif, kɛkwɔt Yerúsalɛm. Ató baghɔkɔ́ bhi bati apay ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index