Search form

Mák 11:11

11Nɛchwe yí áchwé Yerúsalɛm, arɔk amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, abyo yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ mpok ǎfʉɛt, asɔt baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ ápay bárɔk ndu mɔ́tɔk Bɛ́tani.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index