Search form

Mák 11:12

Yesu akʉ ɛnɔk ɛnɛ babhɨŋɨ bɛ́ Fig ɛkuri

(Mt 21.18-19)

12Nɛ́yi nɔkɔ, ɛnɛ́ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ Bɛ́tani bápɛtnsɛm, nsay akɛ́m Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index