Search form

Mák 11:13

13Aghɔ́ ɛnɔk fig nɛkɔ nɛsiɛ nɛ bɛyé arɛ́ gɛbhɛɛɛ, arɔk bɛyɨŋɨ mbák ǎkway bɛ́ghɔ yɛ̌ sɛpɛmɛ́nɔk arɛ. Aghaka nɔkɔ arɛ́, akɛ ghɔ́ yɛ̌nyɨŋ ɛbhɨkɨ fʉɛt chi bɛyé, mbɔnyunɛ mpok mɛnɔk fig mɛ́nyù kɛpɛm abhɨkɨ re ghaka nyaka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index