Search form

Mák 11:14

14Yesu arɛm ntá ɛnɔk ɛyɔ bɛ, “Bɛbho ɛchɔŋ, ɔpú pɛrɛ nyu kɛpɛm.” Baghɔk abhi bághok ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index