Search form

Mák 11:15

Yesu achwe amɛm ɛkɛrákap Mandɛm abók bakɔ̌siɛ

(Mt 21.12-17; Lk 19.45-48; Jn 2.13-22)

15Baghaka nɔkɔ Yerúsalɛm, Yesu arɔk achwe amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Abók bakɔ̌siɛ nɛ bo abhɛn bákù mɛnyɨŋ. Atakati bɛ́fɛ́mɛ́ bo abhɛn bákɔ̀ ɛsiɛ bakáp bɛwupsi. Atakati nkwɔ́ mɛnɔk bo abhɛn bátì bɛbhóŋó,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index