Search form

Mák 11:16

16nɛ akɛka bɛ́ yɛ̌ mmu ámpɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ámfʉɛt amɛm ɛkɛrákap Mandɛm ndu áyàŋ mbǐ mbɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index