Search form

Mák 11:17

17Are tɔ́ŋ yɛ bho andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Pú basɨ́ŋ Mandɛm arɛm bɛ, ‘Ɛkɛt ɛya ɛ́bhɔŋ bɛbhak chi ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ntá bo bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm’, kɛ bǎyíbhírí yɔ́ ɛ́rɔp chi ɛkɛt ɛnɛ́ baghɛ́p bábhɛ̀sɛ arɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index