Search form

Mák 11:18

18Bǒbati bachiǎkap Mandɛm, nɛ batɔŋ ɛbhé Moses bághok nɔkɔ nɔ, báre yáŋ mbi bɛway yi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ mbɔnyunɛ báchày nyaka ngɛ́mtay bo abhɛn báchi arɛ, nɛ ntí bɛ́ bǒbhɔ bachi nyaka maknkay tontó ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu átɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index