Search form

Mák 11:2

2Aghati bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká ndǔ mɔ́tɔk anɛ achi afɔ ambɨ. Nɛchwe anɛ bǎchwe arɛ́, chɔŋ mǎngɔ mɔ́mpɔŋɔ batu sɛsɛ́t, anɛ yɛ̌ mmu abhɨkɨre kɔ nɛ yɔ́. Kaŋarí ká, twɔ́ nɛ yɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index