Search form

Mák 11:20

Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛnɔk Fig ɛnɛ ɛkuri ɛ́tɔ̀ŋ bhɛsɛ

(Mt 21.20-22)

20Běti, ɛnɛ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi báfʉɛ̀t bɛpɛtnsɛm, bághɔ ɛnɔk fig ɛnɛ́ Yesu arɛmɛ bɛ́ ɛpu pɛrɛ kwáy mɛ́nyu kɛpɛm, ndu ɛ́náŋ ɛ́gú tɛ nɛ bakaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index