Search form

Mák 11:21

21Píta atɨ́k nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Yesu árɛ́mɛ́ ntá ɛnɔk fig ɛyɔ, arɛm bɛ, “Acha, yɨŋɨ́! Ɛnɔk ɛnɛ́ ɔ́rɛ́mɛ́ bɛ ɛpu kwáy mɛnyu kɛpɛm ɛ́gu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index