Search form

Mák 11:23

23Nchí ghati bhe bɛ, yɛ̌ agha anɛ ághàti njiɛ bɛ, ‘Fǎ fá dɔ́k kwɛ́n awu amɛm manyu,’ nɛ yí kɛ makati ndǔ ntɨ ɛni kɛ anoko bɛ Mandɛm ǎkʉ nɔ ntá yi, Mandɛm ǎkʉ yɔ ntá yi mbɔnyunɛ abhɨ́kɨ́ makati bɛ Mandɛm ǎkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi arɛmɛ ɛmfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index