Search form

Mák 11:24

24Nchí ghati yɛ bhe bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mǎnɨkmʉɛt bɛ Mandɛm anchyɛ bhe, nokó ká bɛ mǎnaŋ bǎbhɔŋ yɔ́ nɛ chɔŋ mǎmbɔŋ yɔ tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index