Search form

Mák 11:25-26

25-26Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mmǔ ywɛka ánɨ̀kmʉɛt, ámfóŋórí yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ́ yi bɛbʉ́. Mbák bǎkʉ̀ nɔ, chɔŋ Ɛtayɛka Mmu achi amfay ámfoŋori be nkwɔ́.”

Bábhɛ́p Yesu ɛbhak ɛnɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́fú

(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)

27Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bápɛtnsɛm Yerúsalɛm. Ɛnɛ́ Yesu ákɔ̀ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Moses nɛ bǒbati ɛtɔk bárɔ́k,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index