Search form

Mák 11:27

Bábhɛ́p Yesu ɛbhak ɛnɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́fú

(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)

27Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bápɛtnsɛm Yerúsalɛm. Ɛnɛ́ Yesu ákɔ̀ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Moses nɛ bǒbati ɛtɔk bárɔ́k,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index