Search form

Mák 11:29

29Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mɛ nkwɔ́ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ bɛbhɛp be. Mbák mǎnkɛ́mɛ́ mɛ yɔ, chɔŋ mɛ nkwɔ ngati bhe mmu anɛ áchyɛ́ mɛ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index