Search form

Mák 11:3

3Mbák mmú ámbɛ́p bhe ntí anɛ bǎkàŋari yɔ́, ghatí ká yí bɛ, ‘Acha kɛ áyàŋ yɔ, nɛ chɔŋ antó mántwɔ mánkɛmɛ yɔ́ tɛ́mté.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index