Search form

Mák 11:32

32Kɛ chɔŋ sɛ́ndɛm bɛ yi? Sɛ́ndɛ́m bɛ, ‘Bɛ́fǔ nyaka ntá nkwǎ?’ Bápú kway nyaka bɛrɛm ɛnyu ɛyɔ ndu báchày ngɛ́mtáy bo abhɛn báchí arɛ́ mbɔnyunɛ bɔ́ mankɛm mánoko nyaka sayri bɛ Jɔ̌n achi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index