Search form

Mák 11:5

5Ɛ́nɛ́ bákàŋari mɔ́mpɔŋɔ batu wu, bo abhɛn báchí arɛ téé bábhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎkàŋari mɔ́mpɔŋɔ batu wu?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index