Search form

Mák 11:6

6Baghɔk Yesu bágháti bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́ mpok yi átó bhɔ. Bárɔ́ yɛ bɔ mándɔk nɛ mɔ́mpɔŋɔ batu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index