Search form

Mák 11:7

7Básɔt yɔ bárɔ́k ntá Yesu. Básɔ́t ndɛn mfǎmʉɛt yap básɔbhɛri mɔ́mpɔŋɔ batu wu, Yesu achɔkɔ amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index