Search form

Mák 11:9

9Ndu bárɔ̀ŋ, bo abhɛn báchi ambɨ nɛ abhɛn báchi ansɛm báre bɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɛ́mbɨ́tí Mandɛm mfay! Mandɛm ánjɛ́t mmu anɛ átwɔ̀ ndǔ nnyɛ́n Acha!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index