Search form

Mák 12:1

Nɛkǎy bakʉ̌ bɛtɨk nɛ mbɔŋɔ́nkɨ

(Mt 21.33-46; Lk 20.9-19)

1Yesu abho bɛ́tɛm bɔ́ nɛkay nɛ́chák bɛ, “Mmǔfú achí nyaka. Atɨ́ nkɨ apɨ mɛnɔk vain arɛ́. Atɛp ɛbhá ɛnɛ ɛghabhɛri nkɨ ankɛm. Atɛ́m mbok aghoko nɛbhʉɛt anɛ báyàt kɛpɛm váin, bɛ nnok ywi ámfu, mánsɔt, máná mmɛm. Ate mɔ́kɛrɛ́mfay amɛm nkɨ wu bɛ́ ámbák nɛbhʉɛt anɛ mmu áchɔ̀kɔ ndǔ bɛ́bhábhɛ́ri nkɨ. Afyɛ́ yɛ bo arɛ́ bɛ mánkʉ bɛtɨk mánkɔrɛ nsáy nɛ yi. Arɔ, arɔk nɛkɔ ɛtɔk ɛchak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index