Search form

Mák 12:10

10Bǎbhɨkɨ re pay ɛnyɨŋ ɛnɛ́ basɨŋɨ ndǔ Ɛkáti Mandɛm bɛ́:

‘Nkúbhɛ́ ntay ɛnɛn batɛ̌kɛt bágʉɛ́bhɛ́ bɛ́ nɛ́bhɨ́kɨ́ rɨ,

nɔ́ kɛ nɛ́rɔ́bhɛ́ ntay ɛnɛn nɛ́kɛ́mɛ́ ɛkɛt

nɛchá batay áchák ankɛm?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index