Search form

Mák 12:12

12Yesu átɛ́m nɔ́kɔ́ nɛkay ɛnɛn, bárɨŋɨ bɛ atɛ̌m nɛkay ɛnɔ chi ɛ̌ti yap. Báre yaŋ bɛkɛm yi, kɛ ndu báchày bɛyǎ bo abhɛn báchi arɛ, bárɔ́ yi bárɔ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index