Search form

Mák 12:13

Bábhɛ́p Yesu ɛ̌ti nkábhɛ́nti ndu báyàŋ yi ánkwɛ́n anyu

(Mt 22.15-22; Lk 20.20-26)

13Bátó mbɔk bǒnkwɔ Fárisi nɛ mbɔk bo Israɛl abhɛn báté ansɛm Hɛ́rɔd ntá Yesu ndu bɛbhɛp yi mɛnyɨŋ mbɔ ntá ndu bɛkʉ yi ankwɛn anyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index