Search form

Mák 12:14

14Bárɔŋ nɔkɔ ntá Yesu bárɛm bɛ, “Ntɔŋ, sɛ́rɨŋɨ bɛ ɔchí mmu tɛtɛp, nɛ ɔpú tɔŋ kɛ́rɨ́ŋámík. Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔpú yɨŋɨ mmu ndǔ bɛsí ɔ́ncháy yi, kɛ ɔ̌tɔ̀ŋ tɛtɛp ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm áyàŋ bo mánkʉ. Ghatí bhɛsɛ, ɛbhé yɛsɛ ɛ́ka bɛ sɛ́nchíɛ nkábhɛ́nti ntá Mfɔ Rom kɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ ka?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index